Średni kurs NBP na dzień 2020-01-27

1 USD 3,8725
1 EUR 4,2679
1 CHF 3,9915
1 GBP 5,0709
Słownik finansowy

Aneks - pisemna zmiana warunków umowy zawartej między bankiem a klientem. Zazwyczaj zawierany jest za porozumieniem stron. Może dotyczyć zmiany: marży, okresu kredytowania, waluty itp. Opłaty za aneks mogą się wahać od 0 do nawet kilkuset złotych, w zależności od banku oraz od tego na czyją prośbę ulegają zmianie warunki umowy. Często aneks podpisywany z inicjatywy klienta jest płatny, natomiast jeśli konieczość jego podpisania jest następstwem zmian ze strony banku, klient nie ponosi kosztów z tego tytułu.

Bankowy tytuł egzekucyjny - zgoda podpisywana przy zaciąganiu kredytu, na windykację niespłacanego zadłużenia. Bank posiadając taki dokument, nie musi sądzić się z klientem, może oddać sprawę od razu do komornika.

BIK - Biuro Informacji Kredytowej SA, jest to rejestr wszystkich kredytobiorców w Polsce. Banki mogą w nim sprawdzać historię kredytową potencjalnych klientów. W BIK widoczne są wszystkie zaciągnięte zobowiązania (kredyt, karty kredytowe, limity w koncie itp.) oraz terminowość ich spłaty. Dotyczy to zarówno kredytów bieżących, jak i tych już spłaconych.

Cesja - przeniesienie praw z danego źródła na inny podmiot, w przypadku kredytów hipotecznych z cedenta (klienta) na cesjonariusza (bank).

Cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości - w przypadku zniszczenia nieruchomości (spalenie, zalanie itp.), a co za tym idzie obniżenia wartości zabezpieczenia kredytu, ubezpieczyciel na podstawie cesji wypłaca środki z polisy do banku. W niektórych przypadkach, istnieje możliwość negocjacji z bankiem, by środki trafiły do klienta w celu przywrócenia stanu oraz wartości nieruchomości sprzed zdarzenia ubezpieczeniowego.

Cesja praw z ubezpieczenia na życie - w przypadku śmierci klienta, ubezpieczyciel wypłaca sumę ubezpieczenia do banku, akonto spłaty kredytu.

Cesja wierzytelności - przeniesienie wierzytelności z wierzyciela na podmiot trzeci np. przekazanie długu z banku do firmy windykacyjnej.

EURIBOR - European Interbank Offered Rate, to stopa procentowa kredytów w euro oferowanych pomiędzy bankami. Jej wielkość wylicza się na podstawie średniej z 57 banków eurolandu. EURIBOR jest podstawą do wyliczania oprocentowania kredytów w euro.

Hipoteka - jedna z metod zabezpieczenia kredytu na nieruchomości. Daje ona możliwość wierzycielowi (bankowi), dochodzenia swojej wierzytelności (kredytu), w przypadku gdy klient nie wywiązuje się z umowy kredytowej (nie spłaca zadłużenia).

Hipoteka kaucyjna - hipoteka będąca zabezpieczeniem długu, wraz z ewentualnymi odsetkami, kosztami windykacji itp., ustalana zazwyczaj jako wielkość % wartości kredytu (do 150%). Trzeba tu jednak pamiętać, iż prawo bankowe nie pozwala na wyegzekwowanie większej kwoty niż faktyczne zadłużenie wraz z kosztami odzyskania długu. Koszt wpisu hipoteki kaucyjnej w sądzie to 200zł, dodatkowo 19zł podatek od ustanowienia hipoteki. Koszt wykreślenia hipoteki po spłacie zadłużenia to 100zł.

Hipoteka zwykła - stosowana jako dodatowe zabezpieczenie, obok hipoteki kaucyjnej. Ustalana jest kwotowo i zazwyczaj stanowi kwotę zaciągniętego kredytu.

Karencja - jest to okres od podpisania umowy kredytowej i wypłaty środków, do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu. Zdarzają się promocje, podczas których klient może skorzystać z kilkumiesięcznej karencji w pierwszych miesiącach po wypłacie.

Karencja spłaty kapitału - Banki zazwyczaj dają okres karencji na spłatę kapitału, przy kredytach wypłacanych w transzach. wówczas klient do wypłaty całych środków spłaca tylko osetki od wypłaconej kwoty kredytu. Sytuacja taka może mieć miejsce, przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym lub przy budowie domu.

Kredyt hipoteczny - kredyt przy którym bank jako zabezpieczenie wierzytelności, ustanawia hipotekę na nieruchomości.

Krdyt konsolidacyjny - jest to kredyt, którym klient spłaca wszystkie swoje bieżące zadłużenia jak: kredyty, karty kredytowe, limity w koncie. Dzięki niemu klient zamiast kilku rat płaci jedną, niższą ratę.

Kredyt refinansowy - klient spłaca nim kredyt zaciągnięty już w innym banku. Często ma on korzystniejsze warunki lub pozwala rozłożyć zadłużenie na dłuższy okres czasu, przez co zmniejszyc raty miesięczne.

Kredyt walutowy - wysokość kwoty kredytu, rat oraz odsetek ustalana jest w złotówkach, ale przeliczna według wartości waluty w której kredyt jest rozliczany.

Księga wieczysta - to rejestr w którym zapisany jest stan prawny nieruchomości. Można w nim znaleźć informacje na temat cech nieruchomości, właścicieli oraz ewentualnych obciążeń i służebności.

LIBOR - London Interbank Offered Rate, to stopa procentowa kredytów oferowanych pomiędzy bankami w Londynie. LIBOR jest podsawą do wyliczania oprocentowania kredytów w CHF, USD, EUR. Banki korzystają z trzech rodzajów stóp LIBOR 3M (trzymiesięczny), LIBOR 6M (sześciomiesięczny), LIBOR 1M (jednomiesięczny).

LTV - Loan to Value, jest to stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości. Obecnie banki najchęntniej udzielają kredytu, do 80% LTV, przy kredytcie na 100% LTV żądają ubezpieczenia brakującego wkładu własnego tj. 20% LTV. Im niższy współczynnik LTV tym korzystniejsze warunki dla klienta.

Marża - wchodzi (obok stop procentowej) w skład oprocentowania kredytu. Jest to realny zyskbanku, czyi cena jaką płaci klient za pożyczenie kredytu.

Odroczenie płatności - w wyjątkowych sytuacjach bank może wyrazić zgodę na kilkumiesięczną przerwę w spłacie zadłużenia. Trzeba jednak pamiętać, iż w tym okresie odsetki nieustannie narastają, przez co zwiększa się koszt kredytu.

Okrs kredytowania - to czas od podpisania umowy kredytowej do końca spłaty kredytu. Obecnie banki udzielają kredytów hipoecznych od 3 do nawet 50 lat.

Okres odsetkowy - zazwyczaj stanowi jeden miesiąc. Jest to okres w którym do raty kredytu doliczane są odsetki.

Okres przejściowy - to okres od momentu wypłaty kredytu do czasu dostarczenia do banku prawomocnego wpisu do hipoteki, zabezpieczenia banku na nieruchomości. Procedura ta trwa od kilku (przy nieruchomości na rynku wtórnym) do nawet kilkunastu miesięcy (na rynku pierwotnym i w innych sytuacjach, gdzie nieruchomość nie posiada jeszcze Księgi Wiecystej). W tym czasie banki, ze względu na podwyższone ryzyko, podnoszą oprocentowanie kredytu np. o 2%.

Oprocentowanie kredytu - to koszt jaki ponosi klient, gdy zaciąga kredyt. Oprocentowanie składa się z marży banku i stopy referencyjnej (np. LIBOR 3M, Wibor 3M).

Oprocentowanie stałe - rzadko stosowane, jest ono niezmienne niezależnie od sytuacji na rynku. Co jakiś czas można negocjować takie oprocentowanie.

Oprocentowanie zmienne - uzależnione od sytuacji na rynku, czyli od stóp referencyjnych niezależnych od banku. W skład takiego oprocentowania wchodzi zazwyczaj stała marża banku i LIBOR, WIBOR lub EURIBOR.

Poręczenie - to dodatkowy sposób zabezpieczenia dla banku. Osoba poręczająca, zapewnia, iż w razie niespłacania kredytu przez kredytobiorcę, ona spłaci dług wobec banku. Obecnie metoda ta jest coraz rzadziej stosowana, ponieważ kwota poręczenia obciąża poręczyciela w BIK, przez co obniża jego zdolność kredytową.

Promesa kredytowa - dokument wydawany przez bank, najczęściej na prośbę developerów, przed podpisaniem umowy kupna - sprzedaży. Bank oświadcza w nim, iż danemu klientowi udzieli kredytu w wymaganej wysokości.

Prowizja banku - jest to jednorazowa opłata przygotowawcza, którą kredytobiorca płaci za przyznanie kredytu. Często banki rezygnują z tej opłaty, by mieć atrakcyjniejszą ofertę.

Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu, np. z PLN na CHF lub odwrotnie. Banki zazwyczaj pobierają opłatę za przewalutowanie, dodatkowo trzeba się liczyć ze stratą ze względu na spread (różnica między kursem kupna a sprzedaży waluty).

Rata kredytu - jest to zazwyczaj comiesięczna spłata zadłużenia i odsetek. Są dwa rodzaje rat: równe i malejące.

Raty malejące - w ich skład wchodzi zawsze ta sama kwota kapitału oraz odsetki, które na początku spłaty kredytu są największe, a następnie maleją. W takim systemie rat, klient płaci coraz niższe kwoty, lecz początkowe raty są wyższe niż raty dla tej samej kwoty, w systemie rat równych. Skutkuje to tym, iż nie każdy klient ma zdolność kredytową na tego typu raty.

Raty równe - przez cały okres kredytowania klient płaci równe raty, zmienią sie tylko stosunek spłacanego kapitału i odsetek. Na początku w racie spłacamy praktycznie same odsetki, dopiero po kilku latach zaczynamy spłacać także kapitał.

Rynek pierwotny - na rynku tym, klient staje się pierwszym właścicielem nieruchomości. Dotyczy to zakupu nowych lokali mieszkalnych od developerów, spółdzielni czy osób fizycznych.

Ryzyko kursowe - wiąże się z kredytami w walucie obcej. W przypadku gdy dana waluta, po której przeliczany jest kredyt zdrożeje, kredytobiorca będzie musiał oddać więcej.

Spread walutowy - jest to różnica między kursem kupna a sprzedaży danej waluty. Kredyt wypłacany jest po kursie kupna (czyli wyższym) natomiast spłata kredytu następuje po kursie sprzedaży (czyli niższym).

Transza - wypłata części udzielonego kredytu. Kredyt w transzach dotyczy zakupu na rynku pierwotnym, inwestycji jeszcze nie ukończonej, budowy domu oraz remontu domu lub mieszkania. Transze wypłacane są na podstawie pisemnej dyspozycji klienta, po spełnieniu warunków wypłaty transzy.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - jest to dodatkowe zabezpieczenie dla banku, w momencie gdy klient nie wnosi wymaganego (najczęściej 20%) wkładu własnego. Płatne jest do momentu spłaty wymaganej części kapitału (20%).

Ubezpieczenie pomostowe - płatne jest odmomentu udzielenia kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki na bank w Księdze Wieczystej. Jest to okres podwyższonego ryzyka dla banku i z tego tytułu pobiera on dodatkowa opłatę.

Umowa kredytowa - pisemna umowa między bankiem (wierzycielem) a kredytobiorcą (dłużnikiem). Od momentu jej podpisania bank ma prawo domagać się spłaty zadłużenia, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Umowa przedwstępna - zawierana jest pomiedzy kupującym a sprzedającym, na jej podstawie ma dojść w późniejszym czasie do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Może być zawarta w formie aktu notarialnego lub jako umowa cywilno - prawna. Dzięki niej kupujący rezerwuje sobie daną nieruchomość, może starać się o kredyt na zakup danej nieruchomości oraz sprawdzić jej stan prawny. Sprzedający natomiast, ma zagwarantowanego potencjalnego kupca oraz czas na zgromadzenie potrzebnych dokumentów.

Wakacje kredytowe - przerwa w spłacie rat kredytu, bez podania przyczyny. Coraz więcej banków oferuje taką możliwość.

WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate, to stopa oprocentowania na jaką banki pożyczają sobie pieniądze. Wyliczana jest na podstawie ofert z 13 banków. Na jej podstawie wyliczane jest oprocentowanie kredytów w PLN. Dostępne są: WIBOR 3M, WIBOR 6M, WIBOR 1Y.

Wierzyciel - w przypadku kredytów wierzycielem jest bank, czyli podmiot uprawniony do otrzymywania spłat długu od dłużnika.

Wkład własny - to kwota środków, które klient wnosi (z własnych zasobów) przy udzieleniu kredytu. Zazwyczaj są to środki pieniężne, choć przy kredycie na budowę domu, wkładem własnym może być dziełka budowlana.

Zdolność kredytowa - zdolność kredytobiorcy do spłaty rat zadłużenia, przy danych jego dochodach oraz obciążeniach. Na jej podstawie bank określa kwotę kredytu jaką może udzielić danemu klientowi.

 

Copyright © 2010 SOLEMO FINANSE   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
Mapa strony   •    Kontakt   •    powered by mtCMS   •   pozycjonowanie kraków   •   projektowanie stron